Live chat a daně

Jaké jsou vaše daňové povinnosti v případě, že chcete mít své podnikání před webkamerou v pořádku v očích finančního úřadu?

Při práci na live chatu vám vzniká povinnost podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Zde uvádíte Vaše veškeré zdanitelné příjmy, tj. i příjmy ze závislé činnosti (ze zaměstnání, máte-li ještě i jinou práci), i příjmy plynoucí ze zahraničí. Příjmy ze závislé činnosti dokládáte potvrzením od zaměstnavatele.

Placení DPH záleží od toho, jak intenzivně tuto činnost (livechat) budete vykonávat. Pokud byste byla osobou povinnou k dani dle zákona o DPH (viz. níže), stala byste se osobou identifikovanou k dani s povinností registrace, následně byste podávala mj. také souhrnná hlášení. Pokud se však nejedná o činnost soustavnou, ale jen občasnou, DPH se na Vás nevztahuje.

Daně podrobně

Pokud máte bydliště ve smyslu § 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) pouze na území České republiky, jste daňovým rezidentem České republiky. Jako daňový rezident České republiky máte v České republice tzv. neomezenou daňovou povinnost, tj. daňovou povinnost vztahující se na veškeré Vaše (celosvětové) příjmy, jejichž zdanění v České republice nebrání mezinárodní smlouva.

V případě příjmů plynoucích ze zahraničí by mohla být zdanitelnost příjmů v tom kterém státě dotčena Smlouvou mezi Českou republikou a dotčenou zemí o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu (č. 51/2014 Sb.m.s., dále jen „Smlouva“). Rozhodné může být i to, v jakém státě jsou služby zákazníkům poskytovány.

Povinnosti poplatníka v souvislosti se zdaněním příjmů v České republice i právo státu na zdanění příjmu se mohou lišit v závislosti na tom, jestli je činnost vykonávána jako samostatná činnost (podnikání) nebo jako závislá činnost (zaměstnání). Příjmy poplatníka z podnikání mohou být zdanitelné i v druhém smluvním státě, pokud jsou dosahovány prostřednictvím stálé provozovny, která mu tam vznikla (viz čl. 5 a 7 Smlouvy). V takovém případě se k zamezení dvojího zdanění ve státě daňové rezidence aplikuje článek Vyloučení dvojího zdanění příslušné smlouvy o zamezení dvojího zdanění. Nicméně ke vzniku stálé provozovny ve druhém státě je nutné splnění podmínky fyzické přítomnosti poplatníka v druhém státě, což v případě služeb poskytovaných výhradně prostřednictvím internetu nebývá splněno.

Pokud jde o daňové povinnosti v České republice v souvislosti se zdaněním příjmů z podnikání, poplatník má registrační povinnost k dani z příjmů fyzických osob (§ 39 zákona), na konci zdaňovacího období mu nejspíš vznikne povinnost podat daňové přiznání (§ 38g zákona), a to za všechny druhy jeho příjmů (včetně příjmů ze zaměstnání). O příjem z podnikání, resp. ze samostatné činnosti ve smyslu § 7 zákona, se může jednat i v případě, že se jedná o činnost provozovanou bez živnostenského nebo jiného oprávnění. Při plnění daňových povinností se postupuje podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. Přihláška k registraci k dani z příjmů se podává u místně příslušného správce daně, místní příslušnost správce daně z příjmů se řídí adresou trvalého pobytu (§ 13 daňového řádu).

Zároveň dodejme, že obecně v souvislosti s podnikáním nevznikají poplatníkům jen povinnosti se zdaněním příjmů, ale v závislosti na okolnostech konkrétního případu též povinnosti na jiných daních (DPH apod.), i s daněmi nesouvisející, zejména pak oznamovací povinnost a povinnost platit pojistné na zdravotní a sociální pojštění.